Det som är vårt är vårt!


Våra skatter är våra!

 

Något gemensamt ska ska det gå till!

Betalar vi till något är det till detta något det ska gå! Då ska det inte gå rakt ned i privata fickor. Då ska det gå till avsedda mål och inget annat ändamål. Det har vi skattebetalare rätt att kräva!

Men tyvärr har vi en regering som gör det möjligt att försnilla våra skattemedel helt lagligt. Sådana politiska beslut borde vara möjliga att lagföra de politiker som fattade dem. Moraliskt är vår regering kriminell. Det borde vara dags att se till att den även är kriminell i juridisk mening! Miljoner och miljarder av våra skattepengar går i dag till personer som berikar sig på våra inbetalda skatter och undandras dem som skatterna var tänkta att hjälpa istället. Det är en stor skam!

Våra skatter är våra

 

Klicka här för att läsa hela artikeln, än mer aktuell i dag än då den skrevs, vilket vi har Alliansregeringen att tacka för!

Vargen bara en vild byracka?


Och bara ett skadedjur?

Om man ska tro rovdjurshatarna är det nog så.

Men jag föredrar att vi har biologisk mångfald därför att den biologiska väven är mer komplicerad än vi förstår. Ett exempel är att vi inte skulle ha några skogar om det inte funnits svamp. Det vet vi numera och sedan länge, sedan biologer påvisade mykorrhizan och dess betydelse. Och som sagt, det är bara ett enda exempel bland otaliga kända samband mellan arter i naturen och än fler som vi ännu inte känner till.

Varg o örn

Kan det vara så att rovdjurshatarna, och då tänker jag just nu på varghatarna, tror att vargen lever utanför detta system av inbördes beroende, tagande och givande, som eljest gäller alla andra organismer? I så fall kan man ju förvisso se vargen som en kringstrykande vild byracka som bara vållar skada. Men så enkelt är det inte, absolut inte. Tvärt om är den nyttig och nödvändig och jag ska bara ta ett belysande och föga krångligt exempel på detta och där det finns uppenbara ovedersägliga bevis för påståendet.

Västernorrland har ungefär 50 kungsörnspar. Av dessa lyckades inte fler än fyra par med häckningen under 2013. Dessa fyra lyckosamma par häckade i samma område som Junselevargen finns. Örnarna gynnades av att få tillgång till av vargen slagna byten och kunde föda upp sina ungar tack vare dess efterlämnade kadaver.

Naturvårdsverket beslöt i februari att Junselevargen ska skyddsjagas. Sedan dess har beslutet skjutits upp och till slut avskrivits av Högsta förvaltningsdomstolen eftersom ”tiden för den skyddsjakt som Naturvårdsverket beslut avser har numera löpt ut. Frågan om överprövning av förvaltningsrättens interimistiska förordnanden har därmed förfallit. Målet ska därför avskrivas”.

En annan förhoppning för örnarna är att det ska bli ett sorkår i år. Vi har tidigare skrivit om att det finns tecken på att det kan bli en god sorktillgång under 2014.” / Natursidan

Det fanns en tid när folk trodde att örnen tog småbarn … Än i dag behövs upplysning!