I morgon vårdagjämning


Natten och dagen lika långa

 

Och på ekvatorn står solen i zenit.

Det sker bara två gånger om året. I morgon klockan 16:57 och i september, den 23:e klockan 02:29. Det här beror, som alla vet, på att jordens axel lutar i samma riktning hela tiden medan den på ett år färdas ett varv kring jorden.

Om man låter en satellit fotografera jorden med en bild per dag från en geostationär bana och sätter samman detta till en film, då får man precis den video som jag har lagt in här.

Titta på skiljelinjen mellan natt och dag och se hur den ändrar vinkel hela tiden, från höstdagjämningen till vårdagjämningen på norra halvklotet. På det södra halvklotet blir det först vår eftersom det där blir tvärt om av förklarliga skäl. 

Man kan inte tjäna både Gud och Mammon!


Eller hur?, alla Kristdemokrater

Eller hur Göran Hägglund?

Vad är då er politik värd? Är det inte bättre att byta namn på partiet. Det har ju inget med kristendomen att göra i grund och botten. Kristdemokraterna bryter mot första budet, det allra viktigaste budet, budet som som står över alla andra: ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig.” Det betyder att kristendomen är en monoteism till skillnad från polyteismen som tillåter mer än en gud.

”I sin bergspredikan, som Jesus håller (kan läsas i Nya Testamentet Matteusevangeliets 6e kapitel) säger han klart och tydligt: ‘Man kan inte både tjäna Gud och Mammon’.” Det skriver Kao i sin blogg.

Kaos nya lya

Kristdemokraterna har från allra första stund sedan partiets tillkomst stått på dagens klassamhälles sida, alltså på kapitalismens sida. Inget har ändrats i den frågan, vilket ju bevisas av att partiet trivs i Moderaternas famn, alltså i Alliansregeringen.

Eller för att säga det på ett annat sätt; Moderaterna är det största partiet i Alliansen och därmed det tongivande och företräder borgerskapets intressen och därmed storfinansen, egenföretagare och hela det  kapitalistiska samhällets ledande klass. Med detta i grunden odemokratiska parti ”delar Kristdemokraterna säng” utan minsta problem. Hela Alliansens politik går ut på att ta från de fattiga och ge till de rika. Inget av allt vad Alliansen har gjort i regeringsställning under nästan 12 års tid motsäger detta! Och det trivs Kristdemokraterna med!

Kristdemokraterna bryter mot alla Guds bud!

Första budet: ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig.”

Kristet Samhällsansvar bildades 1956 för att lyfta fram kristna kandidater och värderingar. Ur denna grupp av kristna växte en idé om att grunda ett kristligt parti. Den mest pådrivande var Lewi Pethrus och ett av de starkare skälen för partibildning var 1963 års förslag till ny gymnasiereform där kristendomsämnet skulle ges mycket mindre utrymme. 1964 bildades först en förening, ”Kristen Demokratisk Samling”, men redan samma år blev föreningen ett parti och Birger Ekstedt valdes till dess ordförande. Han efterträddes 1974 av paritets mest kände frontfigur, Alf Svensson, efter att Ekstedt hade avlidit. Trettio år senare avgick Alf Svensson till förmån för värmlänningen Göran Hägglund 2004.  

Kristna värderingar har partiet alltid framhållit som dess ledstjärna och ingen kan väl tvivla på att partiets kärna måste vara väl förtrogen med dessa. Ändå väljer partiet en politik som gynnar ett ojämlikt samhälle och står upp för de rika på alla andras bekostnad. Man dyrkar Mammon framför alla andra gudar. Kan en sådan politik vara trovärdig? Är den politiken inte i grunden en falsk politik och en politik i svarta antikrists anda?

#

Andra budet: ”Du skall icke missbruka Herrens din Guds namn, ty Herren skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.” 

Genom hela partiets historiska existens har det stått på Mammons sida. Partiet har alltid stått på företagares och kapitalägares sida, och kraftigt agiterat mot och fördömt socialistiska och solidariska strävanden. Det har alltid främjat motsatsen till detta och stött kapitalet, samt hyllat Mammon. Kan man mer än så missbruka den kristna gudens namn?

#

Tredje budet: ”Tänk på vilodagen, så att du helgar den.”

Sedan partiets tillkomst har allt fler tvingats arbeta under helgerna, inklusive söndagen. Knappt en enda butik har i dag söndagsstängt eftersom Mammon går före allt annat. Och inte ett ord om att dessa arbetsförhållanden måste upphöra har hörts från Kristdemokraterna. Kan man mer än så helt glömma bort tredje budet om att helga vilodagen

#

Fjärde budet: ”Hedra din fader och din moder, på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.”

Vi kan alla hedra våra föräldrar för vad de har gjort för landet, då de i sitt anletes svett byggde upp välfärden. Men vi kan bara hedra dem genom att bygga vidare på deras arbeta och bygga ut välfärden ytterligare! Kristdemokraterna monterar ned denna välfärd i allians med tre andra partier, där Moderaterna är de mest drivande och Kristdemokraterna de som icke protesterar. Kan man mera kraftfullt än så bryta mot det fjärde budet?
#
Femte budet: ”Du skall icke dräpa.”
Sverige är per capita sett ett av världens mest vapenproducerande land och ett av de som mest intensivt med statligt stöd exporterar krigsmateriel till andra länder och utan minsta betänkligheter kring om dessa länder lever upp till skydd av mänskliga fri- och rättigheter. Bakom vapenexporten sluter Kristdemokraterna oreserverat upp! Kan en sådan politik vara kristlig och främja demokrati?
#
Sjätte budet: ”Du skall icke begå äktenskapsbrott.” 
Kristdemokraterna har motsatt sig samkönade äktenskap och att ge homosexuella rätten att i kyrkan inför prästen och Gud svara varandra evig trohet. Är det på så vis partiet vill förhindra att äktenskapsbrott begås, och borde det i så fall vara konsekvent att förbjuda alla former av äktenskap så att sådana brott ej kan begås?
#
Sjunde budet: ”Du skall icke stjäla.”

Sedan Alliansen tog över har privatiseringarna skenat iväg och vi ser var dag hur privata företag med våra skattemedel driver skola och omsorg med vinst som de stoppar i egen ficka, för utomlands till lågskatteländer och undviker att skatta i Sverige. Statlig egendom säljs ut till reapris utan att vi som var ägarna fick säga ett endaste ord. Och naturresurser som vår malm i vårt gemensamma land numera kan brytas utan att vi får ett korvöre tillbaka. 2006 fick vi i vart fall hälften av vinsten, men nu får vi bara 0,2%, vilket inte täcker kostnaderna för SGU:s service åt de utländska aktörerna! Sitter ni såldes inte i en en regering av stortjuvar?

#

Åttonde budet: ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.”

De kristna värdena förs främst fram i den kommunistiska ideologin. Med kommunism menas gemenskap och allas lika värde på alla plan, inte minst att alla är likställda ägare till gemensam egendom och därmed att ingen berikar sig på andras arbete. Men Kristdemokraterna är bland de främsta att kritisera sådana idéer och smutskastar varje människa som för dessa tankar till torgs. Man påstår att de vill ha diktatur och slaveri. Är det inte att bära falsk vittnesbörd mot alla som vill åstadkomma ett mera rättvist samhälle utan klasskillnader, så säg?

#

Nionde budet: ”Du skall icke hava begärelse till din nästas hus.”

Det här budet betyder att du inte ska kräva att få ta del av din nästas arv. Vårt arv från våra föräldrar är ett socialt trygghetssystem och det har odiskutabelt Alliansen verkligen begärelse till. Dag för dag tas detta arv ifrån oss med Kristdemokraternas goda minne och helt utan protester. Hur förklarar Kristdemokraterna att de tar vårt arv ifrån oss?

#

Tionde budet: ”Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.”

Det här budet betyder att du inte ska vara avundsjuk på något som andra har. Men Kristdemokraterna sitter i en regering som till och med missunnar dödssjuka att få sjukersättning! De ska arbeta in i döden har Alliansen slagit fast! Och denna politik, som är så ovärdig ett mänskligt samhälle som det bara kan bli, har stöd av Kristdemokraterna! Hur stämmer det överens med kristna värden?

KD o bodorden